इंटरनेट व्यसनाचे बळी – डॉ. अद्वैत पाध्ये


इंटरनेट व्यसनाचे बळी – डॉ. अद्वैत पाध्ये -

कुमारवयीन तरुणांमधील आत्महत्या व त्यांच्यातील वाढती हिंसक वृत्ती या गंभीर समस्यांना गढुळलेले कौटुंविक, सामाजिक वातावरण कारणीभूत आहे. तसेच, आधुनिक तंत्रज्ञानाचे कळत-नकळत होणारे दुष्परिणामही. ‘इंटरनेट-व्यसनाधीनता’ हे त्यातील महत्त्वाचे कारण! या ‘दुखर्याण संगती’विषयी, तिच्या दुष्परिणामांविषयी व त्यावरील प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवणारा लेख.

(लोकसत्ता, चतुरंग पुरवणी, १५ डिसेंबर २०१२)

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.